• Aktualności
 • POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIE

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIE

12-07-2023

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Głogowie

Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie.

 1. Do obowiązków Prezesa Zarządu należeć będzie w szczególności:
 2. Reprezentowanie Banku i prowadzenie spraw Banku w ramach określonych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, w szczególności Regulaminem pracy Zarządu;
 3. Bezpośredni nadzór nad ryzykami istotnymi;
 4. Bezpośredni nadzór nad określonymi komórkami organizacyjnymi Banku, zgodnie z uzgodnionym podziałem Kompetencji.
 5. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie:
 6. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Posiada wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, zarządzanie, prawo,
  • Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w instytucjach finansowych, w tym posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym,
  • Osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu,
  • Nie są w stosunku do niej prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
  • Daje rękojmię prowadzenia spraw Banku w sposób należyty,
  • Nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu,
  • Jest Członkiem Banku Spółdzielczego w Głogowie lub złoży deklarację przystąpienia w poczet Członków Banku Spółdzielczego w Głogowie nie później niż w dniu złożenia kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Posiada znajomość regulacji bankowych, w tym regulacji dotyczących banków spółdzielczych.
 7. Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:
  • Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej,
  • Posiada znajomość zasad funkcjonowania Prawa Spółdzielczego,
  • Posiada co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu ryzyk istotnych.
 • Zgłoszenie każdego z kandydatów powinno zawierać:
 1. Pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem.
 2. Podpisane przez kandydata CV zawierające klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza.
 4. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „niniejszym oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 1. Podpisaną przez kandydata informację o sposobie porozumiewania się z kandydatem w tym adres, nr telefonu, e-mail.
 2. Oświadczenie kandydata o:
  • Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Ukończeniu studiów wyższych z informacją o kierunku ukończonych studiów wyższych,
  • Posiadaniu co najmniej 5 letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadania co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych.
  • Posiada minimum 3 letnie doświadczenie w Zarządzie instytucji finansowej (jeśli występuje).
  • Posiada co najmniej roczne doświadczenie w nadzorowaniu ryzyk istotnych (jeśli występuje).
  • Nieprowadzeniu wobec kandydata żadnego postępowania karnego, karnoskarbowego lub dyscyplinarnego.
  • Niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu.
  • Wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wg wzoru, z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie - nie otwierać przed dniem 30.08.2023 r.”
  • Zgodności kopii dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem w ramach konkursu z oryginałami.
 3. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne:
 5. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postanowieniem kwalifikacyjnym należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia na adres:

Bank Spółdzielczy w Głogowie
Ul. Sikorskiego 15
67-210 Głogów
Sekretariat

Z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie - nie otwierać przed dniem 30.08.2023 r.”

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.08.2023 r.

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 1. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 11.09.2023 r.
 2. Planowany termin rozmów to 18.09.2023 r. lub 19.09.2023 r., o którym to terminie kandydat zostanie powiadomiony.
 3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
  • kompetencje w zakresie pkt I i pkt II niniejszego ogłoszenia,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu BS w Głogowie.
 4. O wynikach zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym.
 5. Niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym terminie uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu. W uzasadnionym przypadku termin rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza może zmienić we wskazanym terminie.
 6. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o wynikach postępowania pisemnie, drogą elektroniczną lub osobiście.
 7. Wybrany kandydat powinien pozostać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte tym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego kandydata, najwyżej ocenianego.
 8. Wybrany kandydat powinien spełniać wymogi wynikające z Polityki Odpowiedniości obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Głogowie. W momencie powołania na stanowisko Prezesa będzie zobowiązany do sporządzenia arkusza informacyjnego do indywidualnej oceny Członka Zarządu Banku.
 9. Bank nie zwraca kandydatom żadnych kosztów, związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 10. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietna 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.j), prosimy o umieszczoną w dokumentach następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie, ul. Sikorskiego 15, 67-210 Głogów.