• Komunikat do Klientów w sprawie elektronicznych doręczeń

Komunikat do Klientów w sprawie elektronicznych doręczeń

Bank Spółdzielczy w Głogowie informuje, iż dnia 5 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa wprowadza m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego1, która umożliwia odbieranie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów w tym:

1. przesyłanie danych drogą elektroniczną,
2. uzyskiwanie dowodów wysłania i doręczenia danych,

  1. adresu do doręczeń elektronicznych2

  2. skrzynki do doręczeń3, oraz

  3. umożliwienia klientom kontaktu z bankiem za pośrednictwem tego kanału w przypadkach

    określonych w w/w Ustawie.

Bank jest obowiązany do zrealizowanie tego obowiązku przed dniem 1 października 2022 r.

Za pośrednictwem doręczeń elektronicznych będą mogli kontaktować się z bankiem tylko ci klienci, którzy będą posiadali swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

Korzystanie przez klientów z doręczeń elektronicznych nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że doręczenia elektroniczne będą stanowić dodatkowy a nie jedyny kanał kontaktu z bankiem - wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z bankiem za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, czy ramach osobistych wizyt w placówkach Banku.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem : www.gov.pl/web/e-doreczenia

1publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego- usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej i skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi.

2adres do doręczeń elektronicznych oznacza adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

3skrzynka doręczeń oznacza narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.