• ZOSTAŃ UDZIAŁOWCEM

ZOSTAŃ UDZIAŁOWCEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIE

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Głogowie

Członkiem Banku Spółdzielczego w Głogowie może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna, która złożyła deklarację w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Członek Banku jest zobowiązany wpłacić wpisowe 200 zł i zadeklarować co najmniej 1 udział, który wynosi 200 zł.

UPRAWNIENIA CZŁONKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIE

Członkowie Banku Spółdzielczego w Głogowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie członek ma prawo:

 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Wyróżnić należy także uprawnienia majątkowe Członka Banku Spółdzielczego takie jak:

 • prawo do żądania zwrotu wpłat dokonanych na udziały – po wystąpieniu w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ( art. 10b Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, oraz w przypadku gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Sposób i termin zwrotu określa Statut.
 • prawo do wskazania osoby uprawnionej do otrzymania udziałów po śmierci – wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego w Głogowie (art. 10d ust. 3 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających),
 • prawo do udziału w nadwyżce bilansowej – art. 77 § 1 Prawa Spółdzielczego. i art. 76 Prawa Spółdzielczego. Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej przedawniają się z upływem trzech lat (art. 29 § 1 Prawa Spółdzielczego),
 • prawo do udziału w majątku Banku Spółdzielczego pozostałego po jego likwidacji – art. 125 § 5a Prawa Spółdzielczego.

OBOWIĄZKI CZŁONKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIE

W zakresie obowiązków członka Banku Spółdzielczego w Głogowie należy wskazać, że członek Banku Spółdzielczego zobowiązany jest:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o dobro i rozwój Banku Spółdzielczego, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku Spółdzielczego oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których został wybrany,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Obok powyższych obowiązków o charakterze ogólnym można również wyróżnić obowiązki o charakterze majątkowym, takie jak:

 • obowiązek wniesienia wpisowego – obowiązek ten wynika bezpośrednio z brzmienia art. 19 § 1 Prawa Spółdzielczego. Statut Banku Spółdzielczego w Głogowie określa wysokość wpisowego i termin jego wniesienia. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa;
 • obowiązek wniesienia wpłat na udziały – obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 19 § 1 Prawa Spółdzielczego. Co więcej, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających każdy członek Banku Spółdzielczego obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalna wysokość udziału członkowskiego, a także minimalna ilość udziałów obowiązkowych, sposób oraz termin ich wniesienia określone zostały w Statucie Banku Spółdzielczego w Głogowie;
 • obowiązek wniesienia niewpłaconej części udziału – jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów (art. 77 § 3 Prawa Spółdzielczego.).
 • uczestnictwo w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów – zgodnie z art. 19 § 2 Prawa Spółdzielczego, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie, członek Banku Spółdzielczego uczestniczy w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego