• Zapis na wypadek śmierci

Zapis na wypadek śmierci

Szanowni Klienci,

w związku z zapisami ustawy Prawo Bankowe uprzejmie informujemy,
jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie
jest to rachunek wspólny, istnieje  możliwość zadysponowania   środkami zgromadzonymi na ww. rachunkach po swojej śmierci, poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Dyspozycja może dotyczyć kilku osób wskazanych przez posiadacza rachunku: małżonka, wstępnych (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnych(potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwa. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 

Dyspozycje w formie pisemnej można składać w placówkach Banku Spółdzielczego w Głogowie.