OGŁOSZENIE

02-11-2023

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

04 grudnia 2023 r. o godz. 9:20

w Sądzie Rejonowym w Głogowie w Sali nr 219, odbędzie się

pierwsza licytacja udziału ½ w prawie własności

  • nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, zlokalizowanym w Głogowie przy ul. Morelowej 2A, o powierzchni użytkowej 139,20 m2, na działce nr ewid. 715 o powierzchni 391m2; nieruchomość graniczy z dwóch stron z drogami asfaltowymi; posiada pełne uzbrojenie tj. prąd, woda miejska, kanalizacja, gaz ziemny, do budynku mieszkalnego przylega budynek garażu. Rok zakończenia budowy 2006. Powierzchnia całkowita budynku 152,20 m2, kubatura 602 m2.
  • Nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr ewid. 713 o powierzchni 127m2 zlokalizowana w Głogowie przy ul. Bolesława Prusa, przylegająca bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej i stanowi integralną cześć ogrodu: 0006 Hutnik w Głogowie.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie wspólna księga wieczysta o nr LE1G/00037153/6.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 308 250,00 zł  (cena zawiera wartość nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej mieszkania polegającej na korzystaniu z całego budynku mieszkalnego przez Henryka Bartkowiak i Leokadię Bartkowiak).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania

tj. kwotę 231 187,50 zł

Zgodnie z art. 1000§3 kpc pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnienie w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przez wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 30 825,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzający licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika: 

Ban Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel. 76 8357414 wew. 51 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik tel. 76 833 22 22.