OGŁOSZENIE

09-02-2024

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

26 lutego 2024 r. o godz. 10:30

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosława Kowalczewskiego

ul. Rynek 57/1, 67-200 Głogów, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej położonej w 67-200 Serby, ul. Krótka 32 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie nr LE1G/00054212/3.

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania

tj. kwotę 236 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 47 200,00 zł, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika:

BNP Paribas BP SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego i to pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel. 76 8357414 wew. 51 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosławem Kowalczewskim tel. 768532804.