Ogłoszenie

18-07-2023

 Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

 

07 sierpnia 2023 r. o godz. 12:30

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosława Kowalczewskiego ul. Rynek 57/1, 67-200 Głogów odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości

 

działka budowlana położonej w miejscowości Gaiki-Potoczek, 67-222 Jerzmanowa dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00026015/7.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 604.143,00 zł

 

Cena wywołania stanowi 1/2 wartości oszacowania i wynosi 302.071,50 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 60.414,30 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie ul. Rynek 57/1 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosowanie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika: BNP Paribas BP SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego i to pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Komornikiem Sądowym przy Sadzie Rejonowym w Głogowie Radosławem Kowalczewskim tel. 76-8532804 lub z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel. 76 -8357414 wew. 51 .