GWARANCJA de minimis

20-11-2023

 

Logo czerwono szare

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Głogowie wprowadził do swojej oferty gwarancje spłaty kredytu udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis KFG.

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Przeznaczenie środków z kredytu objętego gwarancją de minimis:

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:

 • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
 • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • spłatę kredytu/kredytów w Banku kredytującym lub w innych bankach,
 • kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa na karcie, jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Gwarancją KFG nie może być objęty kredyt:

 • na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,
 • na inwestycje kapitałowe,
 • na zakup instrumentów finansowych,
 • na zakup wierzytelności,
 • na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt 2-5,
 • na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanego Kredytobiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

Możliwe jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku kredytującym lub w innych bankach (z wyłączeniem celów, o których mowa powyżej), o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.),
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (do 80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.),
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.),
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (do 80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.),
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r.

Uwagi:

 • jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),
 • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł (dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis).

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis KFG znajdziecie Państwo na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty kredytowej Banku Spółdzielczego w Głogowie z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis KFG.

Zachęcamy również do skorzystania z szerokiej palety innych usług oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Głogowie. Codziennie wspieramy realizacje potrzeb i aspiracji finansowych naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, którzy razem z nami rozwijają swój biznes. Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości obsługi i pełnego komfortu korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Głogowie.